VOUCHER – REGULAMIN

I. Użyte w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – Daria Skorek – Fotograf,
 2. Nabywca – osoba kupująca Voucher,
 3. Obdarowany – osoba, dla której Voucher jest przeznaczony, uprawniona do jego realizacji,
 4. Voucher – karta podarunkowa,
 5. Sesja fotograficzna – usługa, do której otrzymania uprawia nabycie Vouchera.

II. Organizatorem Sesji fotograficznej jest Daria Skorek – Fotograf, kontakt@buduarwarszawski.pl, tel. 505359060, ul. Nowiny 57, 22-105 Okszów, www.buduarwarszawski.pl.

III. Zakup Vouchera

 1. Zakupu Vouchera można dokonać osobiście lub kontaktując się droga e-mailową.
 2. Wartość/cena Vouchera to wartość wybranej Sesji fotograficznej wymienionej na Voucherze.
 3. Nabywca otrzymuje Voucher w postaci ozdobnej karty z nazwą Sesji fotograficznej i danymi kontaktowymi Sprzedawcy.
 4. Ważność Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu przez Nabywcę.Miesiąc i rok zakupu zawarte są w numerze referencyjnym Vouchera. Ważność Vouchera nie jest przedłużana.
 5. Nabywca przekazuje nieodpłatnie Voucher dowolnemu Obdarowanemu lub może z niego skorzystać osobiście.
 6. Voucher nie może być przedmiotem obrotu, odsprzedaży lub wymiany na gotówkę.
 7. W przypadku niewykorzystania Vouchera zarówno Nabywcy jak i Obdarowanemu nie przysługuje zwrot kosztów.
 8. Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 9. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

IV. Realizacja Vouchera

 1. Voucher uprawnia do wzięcia udziału w Sesji Fotograficznej określonej przy jego zakupie, wymienionej na Voucherze, której warunki i zakres został opisany i przekazany Nabywcy.
 2. Sesja fotograficzna musi odbyć się w czasie ważności Vouchera.
 3. Obdarowany powinien umówić się na Sesję fotograficzną drogą e-mailową ze Sprzedawcą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe, nr telefonu oraz imię i nazwisko Nabywcy.
 4. W celu wybrania dogodnego terminu zaleca się rezerwację Sesji z jak największym wyprzedzeniem, minimum miesięcznym.
 5. Obdarowany ustala termin Sesji w porozumieniu ze Sprzedawcą, wybierając termin wśród dostępnych, wolnych terminów Sprzedawcy.
 6. Obdarowany ustala miejsce Sesji w porozumieniu ze Sprzedawcą. Dojazd na miejsce Sesji do 30 km (w obie strony) nie wymaga dopłat. Jeśli dojazd Sprzedawcy na miejsce sesji wymagałby pokonania więcej niż 30 km Obdarowany zobowiązuje się pokryć koszty z tym związane ustalone na poziomie 1 zł za kilometr (w obie strony).
 7. Realizacja Sesji fotograficznej może odbyć się w dniach od soboty do niedzieli w godzinach od 9 do 16. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może wyrazić zgodę na inne godziny i dni realizacji Sesji fotograficznej.
 8. W przypadku realizacji Sesji fotograficznej po upływie 6 m-c od daty zakupu Vouchera, Obdarowany zobowiązuje się pokryć koszty związane ze wzrostem cen dodatkowych usług otrzymanych w ramach Vouchera tj.: wizażu, czesania, wynajmu studia, jeśli takie wystąpią, a będą niezbędne do realizacji Sesji fotograficznej.
 9. Obdarowany korzysta z otrzymanej Sesji fotograficznej, której warunki i zakres został opisany Nabywcy.
 10. Obdarowanemu przysługuje prawo dobrania dodatkowych usług, ujęć lub przedłużenia trwania Sesji za dodatkową opłatą ustaloną ze Sprzedawcą. Zmiana lub poszerzenie zakresu usługi odbywa się za zgodą i w porozumieniu ze Sprzedawcą.
 11. Obdarowany może wyrazić oddzielną zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w ramach Sesji fotograficznej w portfolio, w szczególności na jego stronie internetowej www.buduarwarszawski.pl oraz stronach i profilach wspierających działalność wykonawcy. Zakup Vouchera nie jest równoznaczny z wyrażenim zgody na wykorzystanie zdjęć wykonanych w ramach Sesji fotograficznej przez Sprzedawcę. 
 12. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

Zajrzyj do nas!

Buduar Warszawski tel. +48 505 35 90 60 email:kontakt@buduarwarszawski.pl